Lietošanas Noteikumi

Lietošanas noteikumi

Versija 1.0

Tirdziņi.LV ir vietne, kas atrodas vietnes adresē www.tirdzini.lv, tālāk tekstā Uzņēmums, ir jaunas koncepcijas, masu informācijas līdzekļa “Ideāla Valsts”, Reģ Nr 000740369, reklāmas un marketinga nodaļas sastāvdaļa. Uz dažām Vietnes funkcijām var attiekties papildu vadlīnijas, noteikumi vai noteikumi, kas tiks publicēti Vietnē saistībā ar šādām funkcijām.

Visi šādi papildu noteikumi, vadlīnijas un noteikumi šajos noteikumos ir iekļauti ar atsauci.

Šajos lietošanas noteikumos ir aprakstīti juridiski saistošie noteikumi un nosacījumi, kas pārrauga vietnes lietošanu. IEEJOT VIETNĒ, JŪS IEVĒROJAT ŠOS NOTEIKUMUS un apliecināt, ka jums ir tiesības un spējas noslēgt šos Noteikumus. JUMS JĀBŪT VISMAZ 18 GADU, LAI PIEKĻŪTU VIETNEI. JA JŪS nepiekrītat VISIEM ŠO NOTEIKUMIEM, NEPIESAKIETIES UN/VAI NELIETOJIET VIETNI.

Šie noteikumi paredz šķīrējtiesas individuāli izmantot, lai atrisinātu strīdus, kā arī ierobežotu jums pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus strīda gadījumā.

Norēķini

Visi norēķini notiek izmantojot Lielbritānijā reģistrēto uzņēmumu StateCraft Press Ltd, Company Nr 14471244.

 

Konti

Konta izveide. Lai jūs varētu izmantot noteiktas funkcijas Vietnē, jums ir jāizveido konts un jāsniedz informācija par sevi. Jūs garantējat, ka: (a) visa jūsu iesniegtā nepieciešamā reģistrācijas informācija ir patiesa, atjaunināta un precīza; (b) jūs saglabāsiet šādas informācijas precizitāti. Jūs varat dzēst savu kontu jebkurā laikā, izpildot Vietnē sniegtos norādījumus. Uzņēmums var apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību.

 

Konta pienākumi. Jūs esat atbildīgs par sava Konta pieteikšanās informācijas konfidencialitātes saglabāšanu un esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas notiek jūsu kontā. Jūs piekrītat nekavējoties paziņot Uzņēmumam par jebkādu jūsu konta neatļautu izmantošanu vai aizdomām par neatļautu izmantošanu. Uzņēmums nevar un nebūs atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies iepriekš minēto prasību neievērošanas dēļ.

 

Piekļuve vietnei

Saskaņā ar šiem noteikumiem. Uzņēmums piešķir jums nenododamu, neekskluzīvu, atsaucamu, ierobežotu licenci piekļūt Vietnei tikai jūsu personīgai un vai komerciālai lietošanai.

 

Noteikti ierobežojumi. Uz tiesībām, kas jums apstiprinātas šajos Noteikumos, attiecas šādi ierobežojumi: (a) jūs nedrīkstat pārdot, iznomāt, nodot, piešķirt, izplatīt vai citādi komerciāli izmantot Vietni; (b) jūs nedrīkstat mainīt, veikt atvasinātus darbus, izjaukt, reverso kompilēt vai reverso inženieriju nevienai Vietnes daļai; (c) jūs nedrīkstat piekļūt Vietnei, lai izveidotu līdzīgu vai konkurētspējīgu vietni; un (d) ja vien nav norādīts citādi, nevienu Vietnes daļu nedrīkst kopēt, reproducēt, izplatīt, pārpublicēt, lejupielādēt, parādīt, izlikt vai pārsūtīt nekādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, ja vien nav norādīts citādi, jebkādu turpmāku izlaišanu, atjauninājumu vai Uz citiem Vietnes funkcionalitātes papildinājumiem attiecas šie Noteikumi. Visi autortiesību un citi īpašumtiesību paziņojumi Vietnē ir jāsaglabā uz visām tās kopijām.

 

Uzņēmums patur tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt vietnes darbību, nebrīdinot vai nebrīdinot jūs. Jūs apstiprinājāt, ka uzņēmums nebūs atbildīgs jums vai jebkurai trešajai pusei par jebkādām Vietnes vai jebkuras daļas izmaiņām, pārtraukumiem vai darbības pārtraukšanu.

 

Nav atbalsta vai apkopes. Jūs piekrītat, ka Uzņēmumam nebūs pienākuma sniegt jums nekādu atbalstu saistībā ar Vietni.

 

Izņemot jebkādu Lietotāja saturu, ko varat sniegt, jūs apzināties, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, patenti, preču zīmes un komercnoslēpumi, vietnē un tās saturā pieder Uzņēmumam vai Uzņēmuma piegādātājiem. Ņemiet vērā, ka šie noteikumi un piekļuve vietnei nedod jums nekādas tiesības, īpašumtiesības vai intereses par intelektuālā īpašuma tiesībām, izņemot ierobežotās piekļuves tiesības, kas norādītas Lietošanas noteikumos. Uzņēmums un tā piegādātāji patur visas tiesības, kas nav piešķirtas šajos Noteikumos.

 

Lietotāja saturs

Lietotāja saturs. “Lietotāja saturs” ir jebkura informācija un saturs, ko lietotājs iesniedz Vietnē. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savu lietotāja saturu. Jūs uzņematies visus riskus, kas saistīti ar jūsu Lietotāja satura izmantošanu. Ar šo jūs apliecināt, ka jūsu lietotāja saturs nepārkāpj mūsu pieņemamās lietošanas politiku. Jūs nedrīkstat pārstāvēt vai norādīt citiem, ka jūsu lietotāja saturu jebkādā veidā nodrošina, sponsorē vai apstiprina uzņēmums. Tā kā tikai jūs esat atbildīgs par savu lietotāja saturu, jūs varat pakļaut sevi atbildībai. Uzņēmumam nav pienākuma dublēt jūsu publicēto Lietotāja saturu; arī jūsu lietotāja saturs var tikt izdzēsts jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savu lietotāja satura rezerves kopiju izveidi, ja vēlaties.

 

Ar šo jūs piešķirat Uzņēmumam neatgriezenisku, neekskluzīvu, bez autoratlīdzības un pilnībā apmaksātu, vispasaules licenci reproducēt, izplatīt, publiski demonstrēt un izpildīt, sagatavot atvasinātus darbus, iekļaut citos darbos un citādi izmantot un izmantot jūsu Lietotāja saturu, un piešķirt iepriekšminēto tiesību apakšlicences tikai ar mērķi iekļaut jūsu Lietotāja saturu Vietnē. Ar šo jūs neatgriezeniski atsakāties no jebkādām pretenzijām un morālo tiesību apgalvojumiem vai attiecinājuma uz jūsu Lietotāja saturu.

 

Pieņemamas lietošanas politika. Šie noteikumi veido mūsu “Pieņemamās lietošanas politiku”: Jūs piekrītat neizmantot vietni, lai savāktu, augšupielādētu, pārsūtītu, parādītu vai izplatītu Lietotāja saturu (i) ar kuru tiek pārkāptas trešās puses tiesības vai intelektuālā īpašuma vai īpašumtiesības; (ii) kas ir nelikumīgs, uzmācīgs, aizskarošs, aizvainojošs, draudošs, kaitīgs, aizskar citas personas privātumu, vulgārs, apmelojošs, nepatiess, tīši maldinošs, tirdzniecībā apmelojošs, pornogrāfisks, neķītrs, nepārprotami aizskarošs, veicina rasismu, fanātiskumu, naidu vai fizisku jebkāda veida kaitējums jebkurai grupai vai indivīdam; (iii) kas jebkādā veidā kaitē nepilngadīgajiem; vai (iv) kas pārkāpj jebkādus likumus, noteikumus vai saistības vai ierobežojumus, ko uzlikusi trešā puse.

 

Turklāt jūs piekrītat: (i) neaugšupielādēt, nepārsūtīt vai neizplatīt Vietnē vai ar tās starpniecību nekādu programmatūru, kas paredzēta, lai bojātu vai mainītu datorsistēmu vai datus; (ii) sūtīt caur Vietni nevēlamu vai neatļautu reklāmu, reklāmas materiālus, nevēlamo pastu, surogātpastu, ķēdes vēstules, piramīdas shēmas vai jebkāda cita veida dublējošus vai nepieprasītus ziņojumus; (iii) izmantot vietni, lai bez viņu piekrišanas ievāktu, vāktu, vāktu vai apkopotu informāciju vai datus par citiem lietotājiem; (iv) traucēt, traucēt vai radīt nepamatotu slogu serveriem vai tīkliem, kas savienoti ar Vietni, vai pārkāpt šādu tīklu noteikumus, politikas vai procedūras; (v) mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi Vietnei, izmantojot paroles ieguvi vai citus līdzekļus; (vi) uzmākties vai traucēt jebkuram citam lietotājam izmantot Vietni un baudīt to; vai (vi) izmantot programmatūru vai automatizētus aģentus vai skriptus, lai vietnē izveidotu vairākus kontus vai ģenerētu automātisku meklēšanu, pieprasījumus vai vaicājumus Vietnei.

 

Mēs paturam tiesības pārskatīt jebkuru Lietotāja saturu un izmeklēt un/vai veikt atbilstošas darbības pret jums pēc saviem ieskatiem, ja jūs pārkāpjat Pieņemamas lietošanas politiku vai jebkuru citu šo noteikumu nosacījumu vai citādi radāt atbildību mums vai jebkurai citai personai. Šāda darbība var ietvert jūsu Lietotāja satura noņemšanu vai pārveidošanu, konta darbības pārtraukšanu saskaņā ar 8. sadaļu un/vai ziņošanu par jums tiesībaizsardzības iestādēm.

 

Ja sniedzat Uzņēmumam atsauksmes vai ieteikumus par Vietni, jūs ar šo piešķirat Uzņēmumam visas tiesības uz šādām atsauksmēm un piekrītat, ka Uzņēmumam ir tiesības izmantot un pilnībā izmantot šādas atsauksmes un saistīto informāciju jebkādā veidā, ko tas uzskata par piemērotu. Uzņēmums uzskatīs par nekonfidenciālām un nepatentētām atsauksmēm, kuras jūs sniedzat Uzņēmumam.

 

Jūs piekrītat atlīdzināt uzņēmumam un tā amatpersonām, darbiniekiem un aģentiem, tostarp izmaksām un advokātu honorāriem, no jebkādām prasībām vai prasībām, ko iesniegusi trešā puse saistībā ar (a) Vietnes izmantošanu vai izriet no tās, (b) šo noteikumu pārkāpums, (c) piemērojamo likumu vai noteikumu pārkāpums vai (d) jūsu lietotāja saturs. Uzņēmums patur tiesības uzņemties ekskluzīvu aizsardzību un kontroli pār jebkuru lietu, par kuru jums ir jāatlīdzina mums atlīdzība, un jūs piekrītat sadarboties ar mūsu šo prasību aizstāvību. Jūs piekrītat neizšķirt nevienu jautājumu bez iepriekšējas rakstiskas Uzņēmuma piekrišanas. Uzņēmums pieliks saprātīgas pūles, lai informētu jūs par jebkuru šādu prasību, darbību vai procesu, tiklīdz par to uzzinās.

 

Trešo pušu saites un reklāmas; Citi lietotāji

Trešo pušu saites un reklāmas. Vietne var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem un/vai rādīt trešo pušu reklāmas. Šādas trešo pušu saites un reklāmas nav uzņēmuma kontrolē, un uzņēmums nav atbildīgs par trešās puses saitēm un reklāmām. Uzņēmums nodrošina piekļuvi šīm Trešo pušu saitēm un reklāmām tikai jūsu ērtībām un nepārskata, neapstiprina, neuzrauga, neapstiprina, negarantē un nesniedz nekādus apliecinājumus attiecībā uz Trešo pušu saitēm un reklāmām. Jūs izmantojat visas Trešo pušu saites un reklāmas, uzņemoties risku, un, to darot, jums jāievēro atbilstošs piesardzības un rīcības brīvības līmenis. Noklikšķinot uz jebkuras trešās puses saitēm un reklāmām, tiek piemēroti piemērojamie trešās puses noteikumi un politikas, tostarp trešās puses konfidencialitātes un datu vākšanas prakse.

 

Citi lietotāji. Katrs Vietnes lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru un visu savu Lietotāja saturu. Tā kā mēs nekontrolējam Lietotāja saturu, jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par Lietotāja saturu neatkarīgi no tā, vai to sniedzat jūs vai citi. Jūs piekrītat, ka Uzņēmums nebūs atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šādas mijiedarbības rezultātā. Ja starp jums un jebkuru vietnes lietotāju rodas strīds, mums nav pienākuma iesaistīties.

 

Ar šo jūs atbrīvojat un uz visiem laikiem atbrīvojat uzņēmumu un mūsu amatpersonas, darbiniekus, aģentus, pēctečus un pilnvarotās personas, kā arī atsakāties no katra pagātnes, tagadnes un nākotnes strīda, prasības, strīda, prasības, tiesības, pienākuma, atbildības, jebkura veida un rakstura darbība un rīcības iemesls, kas tieši vai netieši ir radies vai izriet no Vietnes vai ir tieši vai netieši ar to saistīts. Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, jūs ar šo atsakāties no Kalifornijas civilkodeksa 1542. sadaļas saistībā ar iepriekš minēto, kurā teikts: “vispārēja atbrīvošana neattiecas uz prasībām, par kurām kreditors nezina vai viņam nav aizdomas, ka pastāv viņa vai viņas labā. atbrīvošanas izpildes laiks, kam, ja viņš zināja, ir būtiski ietekmējis viņa izlīgumu ar parādnieku.”

 

Sīkfaili un tīmekļa bāksignāli. Tāpat kā jebkura cita vietne, Tirdziņi.LV izmanto sīkfailus. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai saglabātu informāciju, tostarp apmeklētāju preferences un vietnes lapas, kurām apmeklētājs piekļuva vai apmeklēja. Informācija tiek izmantota, lai optimizētu lietotāju pieredzi, pielāgojot mūsu tīmekļa lapas saturu, pamatojoties uz apmeklētāju pārlūkprogrammas veidu un/vai citu informāciju.

 

Google DoubleClick DART sīkfails. Google ir viens no trešās puses piegādātājiem mūsu vietnē. Tas izmanto arī sīkfailus, kas pazīstami kā DART sīkfaili, lai rādītu reklāmas mūsu vietnes apmeklētājiem, pamatojoties uz viņu apmeklējumu www.tirdzini.lv un citās vietnēs internetā. Tomēr apmeklētāji var atteikties no DART sīkdatņu izmantošanas, apmeklējot Google reklāmu un satura tīkla konfidencialitātes politiku šajā URL – https://policies.google.com/technologies/ads

 

Mūsu reklāmas partneri. Daži mūsu vietnes reklāmdevēji var izmantot sīkfailus un tīmekļa bāksignālus. Mūsu reklāmas partneri ir uzskaitīti zemāk. Katram no mūsu reklamēšanas partneriem ir sava konfidencialitātes politika attiecībā uz lietotāju datu politikām. Lai nodrošinātu vieglāku piekļuvi, mēs esam izveidojuši hipersaiti uz viņu privātuma politikām.

 

Google

 

https://policies.google.com/technologies/ads

 

Atruna

Vietne tiek nodrošināta, pamatojoties uz "kā ir" un "kā pieejama", un uzņēmums un mūsu piegādātāji nepārprotami atsakās no jebkādām garantijām un jebkāda veida garantijām un nosacījumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir tiešā, netiešā vai likumā noteiktie, ieskaitot visas garantijas vai pārdošanas nosacījumus. , piemērotība noteiktam mērķim, nosaukums, klusa baudīšana, precizitāte vai tiesību neievērošana. Mēs un mūsu piegādātāji negarantējam, ka vietne atbildīs jūsu prasībām, būs pieejama nepārtraukti, savlaicīgi, droši vai bez kļūdām vai būs precīza, uzticama, bez vīrusiem vai cita kaitīga koda, pilnīga, likumīga. , vai droši. Ja piemērojamie tiesību akti pieprasa jebkādas garantijas attiecībā uz vietni, visas šādas garantijas ir ierobežotas līdz deviņdesmit (90) dienām no pirmās lietošanas dienas.

 

Dažas jurisdikcijas nepieļauj netiešo garantiju izslēgšanu, tāpēc iepriekš minētais izņēmums var neattiekties uz jums. Dažās jurisdikcijās nav atļauti ierobežojumi attiecībā uz netiešās garantijas darbības laiku, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi uz jums var neattiekties.

 

Atbildības ierobežojums

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, uzņēmums vai mūsu piegādātāji nekādā gadījumā nav atbildīgi jums vai jebkurai trešajai pusei par zaudēto peļņu, zaudētajiem datiem, aizstājēju produktu iegādes izmaksām vai jebkādām netiešām, izrietošām, priekšzīmīgām, nejaušām, īpašiem vai sodošiem zaudējumiem, kas izriet no šiem noteikumiem vai ir saistīti ar tiem vai jūsu vietnes izmantošanas vai nespējas izmantot, pat ja uzņēmums ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību. Piekļuve vietnei un tās izmantošana notiek pēc jūsu ieskatiem un riska, un jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem jūsu ierīces vai datorsistēmas bojājumiem vai datu zudumiem, kas no tā izriet.

 

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, neatkarīgi no šeit norādītā pretēja, mūsu atbildība pret jums par jebkādiem zaudējumiem, kas izriet no šī līguma vai ir ar to saistīti, vienmēr tiks ierobežota līdz piecdesmit EUR (50 EUR). Vairāku prasību esamība nepalielinās šo ierobežojumu. Jūs piekrītat, ka mūsu piegādātājiem nebūs nekāda veida atbildības, kas izriet no šī līguma vai ir ar to saistīti.

 

Dažās jurisdikcijās nav atļauts ierobežot vai izslēgt atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, tāpēc iepriekš minētais ierobežojums vai izslēgšana uz jums var neattiekties.

 

Termiņš un izbeigšana. Ievērojot šo sadaļu, šie Noteikumi paliks spēkā un spēkā, kamēr lietojat Vietni un Aplikācijas. Mēs varam apturēt vai izbeigt jūsu tiesības izmantot Vietni jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem, tostarp par jebkuru Vietnes izmantošanu, pārkāpjot šos Noteikumus. Pārtraucot jūsu tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem, jūsu konts un tiesības piekļūt un izmantot Vietni tiks nekavējoties izbeigtas. Jūs saprotat, ka jebkura jūsu Konta darbības pārtraukšana var ietvert ar jūsu kontu saistītā lietotāja satura dzēšanu no mūsu tiešsaistes datu bāzēm. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību pret jums par jūsu tiesību pārtraukšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pat pēc tam, kad jūsu tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem tiks pārtrauktas, šie Noteikumu noteikumi paliks spēkā: 2.–2.5. sadaļa, 3. sadaļa un 4.–10. sadaļa.

Autortiesību politika.

Uzņēmums ciena citu intelektuālo īpašumu un lūdz, lai mūsu vietnes lietotāji darītu to pašu. Saistībā ar mūsu vietni mēs esam pieņēmuši un ieviesuši politiku, kas ievēro autortiesību likumu, kas paredz jebkādu materiālu, ar ko tiek pārkāptas autortiesības, noņemšanu un mūsu tiešsaistes vietnes lietotāju darbību, kuri atkārtoti pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības. Ja uzskatāt, ka kāds no mūsu lietotājiem, izmantojot mūsu vietni, nelikumīgi pārkāpj autortiesības uz darbu, un vēlaties, lai materiāls, kas, iespējams, pārkāpj tiesības, tiktu noņemts, rakstveida paziņojuma veidā sniedziet tālāk norādīto informāciju ir jāiesniedz mūsu izraudzītajam autortiesību aģentam:

 

jūsu fiziskais vai elektroniskais paraksts;

ar autortiesībām aizsargātā(-u) darba(-u) identifikācija, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas;

tā mūsu pakalpojumu materiāla identificēšana, kas, jūsuprāt, pārkāpj tiesības un kuru jūs lūdzat mums noņemt;

pietiekamu informāciju, lai mēs varētu atrast šādu materiālu;

jūsu adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

paziņojumu, ka jums ir labticīga pārliecība, ka nevēlamā materiāla izmantošanu nav atļāvis autortiesību īpašnieks, tā aģents vai tiesību akti; un

paziņojums par to, ka paziņojumā sniegtā informācija ir precīza, un par nepatiesas liecības sniegšanu draud sods, ka esat to autortiesību īpašnieks, kuras, iespējams, ir pārkāptas, vai ka esat pilnvarots rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar 17. U.S.C. 512. (f) paragrāfs, jebkura būtiska fakta nepatiesa uzrādīšana rakstiskā paziņojumā automātiski pakļauj sūdzības iesniedzējai pusei atbildību par jebkādiem zaudējumiem, izmaksām un advokāta honorāriem, kas mums radušies saistībā ar rakstisku paziņojumu un apgalvojumu par autortiesību pārkāpumu.

 

Izmaiņas

Šie noteikumi var tikt laiku pa laikam pārskatīti, un, ja mēs veicam būtiskas izmaiņas, mēs varam jūs informēt, nosūtot jums e-pasta ziņojumu uz pēdējo e-pasta adresi, kuru mums norādījāt, un/vai pamanāmi ievietojot paziņojumu par izmaiņām mūsu vietnē. Vietne. Jūs esat atbildīgs par savas jaunākās e-pasta adreses norādīšanu mums. Gadījumā, ja pēdējā e-pasta adrese, kuru mums norādījāt, nav derīga, mūsu e-pasta nosūtīšana ar šādu paziņojumu tomēr uzskatāma par efektīvu paziņojumu par paziņojumā aprakstītajām izmaiņām. Jebkādas izmaiņas šajos noteikumos stāsies spēkā agrākais trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā pēc mūsu e-pasta paziņojuma nosūtīšanas vai trīsdesmit (30) kalendārās dienas pēc paziņojuma par izmaiņām ievietošanas mūsu vietnē. Šīs izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties jaunajiem mūsu vietnes lietotājiem. Turpinot lietot mūsu vietni pēc paziņojuma par šādām izmaiņām, jūs apliecināt, ka piekrītat šādām izmaiņām un piekrītat ievērot šādu izmaiņu noteikumus un nosacījumus. Strīdu risināšana. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo šķīrējtiesas līgumu. Tā ir daļa no jūsu līguma ar uzņēmumu un ietekmē jūsu tiesības. Tajā ir ietvertas OBLIGĀTAS SAISTĪGĀS ŠĶĪRĒJTIESAS UN KLASES PRASĪBAS ATTEIKŠANAS procedūras.

Šķīrējtiesas līguma piemērojamība. Visas pretenzijas un strīdi saistībā ar Noteikumiem vai jebkura Sabiedrības nodrošinātā produkta vai pakalpojuma izmantošanu, kurus nevar atrisināt neformāli vai maza apmēra prasību tiesā, tiek risināti saistošā šķīrējtiesā individuāli saskaņā ar šķīrējtiesas līguma noteikumiem. Ja vien nav panākta cita vienošanās. Šis Šķīrējtiesas līgums attiecas uz jums un Uzņēmumu, kā arī uz visiem meitasuzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem, aģentiem, darbiniekiem, interešu priekštečiem, tiesību pārņēmējiem un pilnvarotajiem, kā arī visiem saskaņā ar Noteikumiem sniegto pakalpojumu vai preču pilnvarotajiem vai neautorizētajiem lietotājiem vai labuma guvējiem.

 

Paziņojuma prasība un neformāla strīdu izšķiršana. Pirms kāda no pusēm var vērsties šķīrējtiesā, tai vispirms ir jānosūta otrai pusei rakstisks paziņojums par strīdu, kurā aprakstīts prasības vai strīda veids un pamats, kā arī pieprasītais kompensējums. Paziņojums Uzņēmumam jānosūta uz: info@tirdzini.lv. Pēc Paziņojuma saņemšanas jūs un Uzņēmums varat mēģināt atrisināt prasību vai strīdu neformāli. Ja jūs un Uzņēmums neatrisina prasību vai strīdu trīsdesmit (30) dienu laikā pēc Paziņojuma saņemšanas, jebkura puse var sākt šķīrējtiesas procesu. Jebkuras puses izlīguma piedāvājuma summu nedrīkst izpaust šķīrējtiesnesim, kamēr šķīrējtiesnesis nav noteicis sprieduma summu, uz kuru kādai pusei ir tiesības.

Pretenzijas, kas nav pakļautas šķīrējtiesai. Neatkarīgi no iepriekš minētā, šis šķīrējtiesas līgums neattiecas uz prasībām par neslavas celšanu, Datoru krāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas likuma pārkāpumiem un otras puses patentu, autortiesību, preču zīmju vai komercnoslēpumu pārkāpumiem vai piesavināšanos.

 

Elektroniskie sakari. Saziņa starp jums un uzņēmumu tiek izmantota elektroniski neatkarīgi no tā, vai izmantojat vietni vai sūtāt mums e-pasta ziņojumus, vai arī uzņēmums ievieto paziņojumus vietnē vai sazinās ar jums pa e-pastu. Līguma nolūkos jūs (a) piekrītat saņemt paziņojumus no Uzņēmuma elektroniskā veidā; un (b) piekrītat, ka visi noteikumi un nosacījumi, līgumi, paziņojumi, izpaušana un cita saziņa, ko uzņēmums jums sniedz elektroniski, atbilst visām juridiskajām saistībām, kuras šāda saziņa būtu izpildīta, ja tā būtu drukātā veidā.

 

Visi noteikumi. Šie Noteikumi veido visu vienošanos starp jums un mums par Vietnes izmantošanu. Mūsu nespēja izmantot vai īstenot jebkādas šo Noteikumu tiesības vai nosacījumus nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikuma. Sadaļu nosaukumi šajos noteikumos ir paredzēti tikai ērtībai, un tiem nav juridiska vai līgumiska spēka. Vārds “ieskaitot” nozīmē “ieskaitot bez ierobežojumiem”. Ja kāds šo Noteikumu nosacījums tiks atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi netiks ietekmēti, un nederīgais vai neizpildāmais noteikums tiks uzskatīts par grozītu tā, lai tas būtu derīgs un izpildāms maksimāli likumā atļautajā apmērā. Jūsu attiecības ar uzņēmumu ir neatkarīga līgumslēdzēja attiecības, un neviena no pusēm nav otras puses aģents vai partneris. Šos Noteikumus un jūsu tiesības un pienākumus, kas tajos ietverti, jūs nedrīkstat nodot, slēgt apakšlīgumus, deleģēt vai citādi nodot bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, un jebkurš cesijas mēģinājums, apakšlīguma līgums, deleģēšana vai nodošana, kas pārkāpj iepriekš minēto, būs spēkā neesoša. nederīgs. Uzņēmums var brīvi piešķirt šos Noteikumus. Šajos Noteikumos izklāstītie noteikumi ir saistoši cesionāriem.

 

Autortiesību/preču zīmju informācija. Autortiesības ©. Visas tiesības aizsargātas. Visas Vietnē redzamās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes ir mūsu vai citu trešo pušu īpašums. Jums nav atļauts izmantot šīs Zīmes bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas vai tādas trešās puses piekrišanas, kurai var piederēt zīmes.

 

Kontaktinformācija

www.tirdzini.lv

info@tirdzini.lv

Tel +371 2877 38 39